17 январь 2017, Вторник, 04:39

взятка декларация Нацполиция Перестрелка в Княжичах происшествия прокуратура СБУ
m0vfs3wlwqpfzpabesqbag
26 декабря 2016

И снова все привязано к войне в Сирии, да еще и перед Новым годом, к тому же военный аэродром в Чкаловске в Подмосковье, самолет Минобороны, дозаправка тоже на спецобъекте в Адлере, экипаж военные

628 0

144002
24 декабря 2016

Головна військова прокуратура неодноразово інформувала керівництво оборонного відомства про порушення законодавства при витрачанні бюджетних коштів та недоліки, які необхідно усувати. Результат – синдром генерала Павловського (все обіцяємо, майже нічого не робимо).

185 0

298002
20 декабря 2016

Правительство запланировало выделить 2 млрд грн на поддержку птицеводства, и ровно половину дотации, предназначенной аграриям ВСЕЙ страны, хочет направить на поддержку Косюка.

158 0

privatdolg
20 декабря 2016

Если государство, зная какова ситуация в банке (после многочисленных проверок НБУ), хочет привлечь собственника к ответственности и погасить за его счет долги банка, одновременно с национализацией по всему миру арестовывают активы такого собственника. А не предупреждают о том, что ответственность может наступить. Чтобы он перевел имущество на подставных лиц и обременил залогами.

0

15492060_1221928307897273_2855389905749232088_n
15 декабря 2016

Конкурс проводитиметься Консультативною відбірковою комісією, яка спеціально створена рішенням Міністра внутрішніх справ на правах тимчасового дорадчого (консультативного) органу.

141 0

kholodnickiy
14 декабря 2016

Вместо того, что бы расследовать коррупционные преступления, НАБУ выясняет, за чей счет Михаил Охендовский, тогда еще даже не руководитель ЦИК, ел 5 лет назад во время служебной командировки, тарталетки с пашетом или оливки без косточки, пил черный или зеленый чай?!

536 0

13584ff45ade1b1-584ff3d95f80b-0001-c355d604-544e2321-9149-2b890d3f_crop_1200_watermark
13 декабря 2016

Мова йде про вчинення злочинів, передбачених частинами 3 та 4 статті 368 Кримінального кодексу України, чинної на час їх скоєння – одержанні хабарів у великому та особливо великому розмірі особою, яка займає особливо відповідальне становище.

187 0

Îãðàæäàþùàÿ ëåíòà âîçëå ìåñòà ïåðåñòðåëêè ïîëèöåéñêèõ, â ñåëå Êíÿæè÷è Êèåâñêîé îáëàñòè, 4 äåêàáðÿ 2016 ã. Íî÷üþ â ñ. Êíÿæè÷è Áðîâàðñêîãî ðàéîíà Êèåâñêîé îáëàñòè â ðåçóëüòàòå ïåðåñòðåëêè ìåæäó ñîòðóäíèêàìè Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû îõðàíû è ïîëèöèåé óáèòû ïÿòåðî ïðàâîîõðàíèòåëåé. Ãðóïïà çàäåðæàíèÿ óãîëîâíîãî ðîçûñêà è ñïåöïîäðàçäåëåíèå ÊÎÐÄ âûæèäàëè â çàáðîøåííîì äîìå ãðàáèòåëåé, êîãäà â îäíîì èç äîìîâ ñðàáîòàëà ñèãíàëèçàöèÿ. Íà ìåñòî ïðèåõàë íàðÿä ãîññëóæáû îõðàíû, êîòîðûé çàäåðæàë ïîëèöåéñêèõ, ïðèíÿâ èõ çà ãðàáèòåëåé. Ãðóïïà çàõâàòà ðåøèëà, ÷òî ñîòðóäíèêîâ ðàçâåäêè çàõâàòèëè ïðåñòóïíèêè - ïðîèçîøëà ïåðåñòðåëêà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ïîãèáëè äâîå ñîòðóäíèêîâ ÃÑÎ, äâîå ïîëèöåéñêèõ-ðàçâåä÷èêîâ è ñîòðóäíèê ñïåöïîäðàçäåëåíèÿ ÊÎÐÄ, êîòîðûé âõîäèë â ãðóïïó çàõâàòà. 
 Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ
12 декабря 2016

На второй странице запроса мы обнаруживаем странную фразу: «Надати копії особливих справ працівників відділів особливого супроводження спеціальних операцій управління КОРД та роти швидкого реагування ППОП №1 ГУ НП в м.Києві». Отсюда делаем однозначный вывод: на месте расстрела в Княжичах присутствовали представители как минимум еще одного спецподразделения, о котором никто ни разу не упомянул…

0

1
8 декабря 2016

Квартира-склад, набита господарськими сумками з коштовними речами та творами мистецтва, знаходилась у Дарницькому районі столиці. Поліцейські натрапили на неї під час відпрацювання.

495 0

snimok-yekrana-2016-12-07-v-12-14-15
7 декабря 2016

Адвокатська спільнота сьогодні перебуває в ступорі. Адже цілком зрозуміло, що держава створила такі умови, де їхні права брутально нівелюються.

0

logo2_1
7 декабря 2016

У судовому засіданні в Окружному адміністративному суді м.Києва, де розглядається позов народного депутата України Ігоря Луценка до директора НАБУ Артема Ситника, 5 грудня 2016 року відбулась подія, наслідки якої можуть вийти далеко за межі цього судового процесу.

483 0

Аваков
5 декабря 2016

Когда Авакову доложили о случившемся в Княжичах, он, вероятно, даже не доехал до ВИП-зала аэропорта «Борисполь». Ниже – доказательная база.

0